Prosopography: Farrington (2012), no. 2.12

Record ID: 844
Prosopography: Farrington (2012), no. 2.12
Person: Thaliarchos from Miletos? (Ionia)