Discipline: kitharoidia?

Discipline ID: 1247
Discipline Name: kitharoidia?
Sports Category: musical?
List of athletes:
Nikokles son of Aristokles from Athens? (Attica?)