Discipline: rhapsoidia/kitharoidia

Discipline ID: 1249
Discipline Name: rhapsoidia/kitharoidia
Sports Category: musical
List of athletes:
([rapsoidos?/kitharoidos?]) from (Boiotia?)