Discipline: ta epinikia

Discipline ID: 1294
Discipline Name: ta epinikia
Sports Category: musical
List of athletes:
Ergeas son of Ergeas from Daphne - Antiochia (Syria)