Discipline: apobasis

Discipline ID: 1438
Discipline Name: apobasis
Sports Category: sport
List of athletes:
Euphanes son of Zoilos from Oropos (Boiotia)