Discipline: evangelia tes Romaion nikes

Discipline ID: 1439
Discipline Name: evangelia tes Romaion nikes
List of athletes:
Euphanes son of Zoilos from Oropos (Boiotia)