Discipline: salpistia?

Discipline ID: 151
Discipline Name: salpistia?
List of athletes:
Diogenes Hiero[...] from Kaisareia Tralleis (Caria)
Patrokles son of Stratagos