Discipline: epinikia

Discipline ID: 1511
Discipline Name: epinikia
Sports Category: musical
List of athletes:
Alexandros son of Menodotos from Magnesia on the Maeander? (Ionia)
Epikrates son of Eukrates from (Boiotia)