Discipline: stadion

Discipline ID: 17
Discipline Name: stadion
Sports Category: running
List of athletes:
Dionysios son of Nikaretos from Plataia (Boiotia)
Eraton son of Eucharides from Opous (Locris? )
Kallikles son of Homoloichos from Thespiai (Boiotia)
Lysas son of Dionysos from Myrina (Aeolis)
Emmenidas son of Bebaios from Kentoripa (Sicily)
Aretippos son of Lysippos from Sparta (Lakonia)
Kraton son of Praxios from Hyettos (Boiotia)
Kallon son of Xenophilos from Opous (Locris)
Zopyros son of Hermogenes from Katane (Sicily)
Isidoros son of Theokles from Thebes (Boiotia)
Anaxion son of Anaxion from Argos (Argeia)
son of Demetrios from Larissa (Thessaly)
Androsthenes son of Themistogenes
Italos son of Hellanikos
Demetrios son of Demetrios
Gaius Clodius son of Gaius
Menestratos son of Menestratos
Publius Titus son of Publius
---es
Hermogenes son of Apollodoros
([stadion runner]) son of [---]os from Miletos (Ionia)
([stadion runner]) son of [---]achos from Epirus (Epirus)
[---]s son of Stratokles from Laodikeia (Phrygia?)
Sosias son of Onasiph[---] from Messene (Achaia)
Pagkratos son of Pagkratos from Messene (Achaia)
Marcus Aurelius Heras from Chios (Aegean)
Mnasilaos son of Thrasymachos from Kydonia (Crete)
([paidas stadion])
([paidas stadion?]) from (Boiotia?)
([andras stadion?]) son of Damippos from Akraiphia? (Boiotia)
Nikandros son of Protogenes from Smyrna (Ionia)
((runner)) son of Parmenion from (Macedonia)
Kineas son of Alketas from (Thessaly)
Ptolemaios son of Amadokos from (Thrace)
Philetairos son of Euthykrates from Ephesos (Ionia)
M. Aurelius Soteros son of Soteros from Thespiai (Boiotia)
Paramonos
[---]krates son of Pithon
Lacharidas
Kleomantis from Kleitor (Arkadia)
Antikles from Athens (Attica)
Aristolochos/Aristolykos from Athens (Attica)
Polykles from Kyrene (Kyrenaika)
Mikrinas/Smikrinas from Tarentum (Italy)
Xenon son of Kalliteles from Lepreon (Arkadia)
Poros/Proros from Kyrene (Kyrenaika)
Phokides from Athens (Attica)
Pythostratos from Athens (Attica)
Damon from Thurii (Italy)
Deinolochos son of Pyrrhos from Elis (Elis)
Dionysodoros from Tarentum (Italy)
Lykinos from Heraia (Arkadia)
Sosippos from Athens (Attica)
[stadion-runner] from Terina (Italy)
Epichares from Athens (Attica)
Minos from Athens (Attica)
Krokinas from Larissa (Thessaly)
Eubotas/Eubatas/Eubatos from Kyrene (Kyrenaika)
Exainetos from Akragas/Agrigento (Sicily)
Hyperbios from Syracuse (Sicily)
Symmachos from Messana (Sicily)
Sophron from Ambrakia (Epeiros)
Theopompos from (Thessaly)
Krison/Krisson/Kriton from Himera (Sicily)
Lachon/Lakon son of Aristomenes from Keos (Cyclades)
Lykos/Lykon from Larissa (Thessaly)
Ikadion from (Crete?)
Polymnastos from Kyrene (Kyrenaika)
Sostratos from Pellana (Achaia)
Torymbas/Toryllas/Torymnas from (Thessaly)
Pytharchos from Mantinea (Arkadia)
[--]ophron from Athens (Attica)
Parmenides from Poseidonia (Italy?)
[--]tandridas from Corinth (Corinthia)
[runner] from Sparta (Lakonia)
Skamandros/Skamandrios from Mytilene (Lesbos)
[Xe]nopithes from Keos (Cyclades)
Asopichos son of Kleodamos from Orchomenos (Boiotia)
Astylos/Astyalos from Crotone (Italy)
Tisikrates from Crotone (Italy)
Meneptolemos from Apollonia (Illyricum)
Nikeas/Nikasias from Opous (Aetolia)
Philon from Korkyra (Korfu)
Ischomachos from Corinth (Corinthia)
Phanas from Pellana (Achaia)
Ischyros from Himera (Sicily)
Anochos/Anochas son of Adamatas from Tarentum (Italy)
Menandros from (Thessaly)
Parmenides from Kamarina (Sicily)
Eryxias from Chalkis (Euboia)
Agatharchos from Korkyra (Korfu)
Apellaios from Elis (Elis)
Archilochos from Korkyra (Korfu)
Diognetos from Crotone (Italy)
Ladromos from Sparta (Lakonia)
Phaidros from Pharsalos (Thessaly)
Hippostratos from Crotone (Italy)
Hagnon from Peparethos (Sporades)
Glaukias/Glykon from Crotone (Italy)
Eurykles from Sparta (Lakonia)
Polymestor from Miletos (Ionia)
Chrysamaxos from Sparta (Lakonia)
Antikrates from Epidauros (Epidauria)
Gelon from Sparta (Lakonia)
Kleon from Epidauros (Epidauria)
Lykotas from Sparta (Lakonia)
Kleondas from Thebes (Boiotia)
Rhipsolaos from Sparta (Lakonia)
Olyntheus from Sparta (Lakonia)
Polyneikes/Polynikes from Elis (Elis)
Eurykleidas from Sparta (Lakonia)
Arytamas from Sparta (Lakonia)
Sphairos from Sparta (Lakonia)
Stomas from Athens (Attica)
Gylis from Sparta (Lakonia)
Kratinos from Megara (Megaris)
Chionis from Sparta (Lakonia)
Charmis from Sparta (Lakonia)
Eurybates/Eurybotos/Eurybos from Athens (Attica)
Kallisthenes from Sparta (Lakonia)
Thalpis from Sparta (Lakonia)
Kleoptolemos from Sparta (Lakonia)
Ikaros/Ikarios from Hyperesia (Achaia)
Atheradas from Sparta (Lakonia)
Menos from Megara (Megaris)
Tellis from Sikyon (Sikyonia)
Polos from Epidauros (Epidauria)
Pythagoras from Sparta (Lakonia)
Orrhippos/Orsippos from Megara (Megaris)
Dasmon/Desmon from Corinth (Corinthia)
Diokles from Corinth (Corinthia)
Oxythemis from Korone? (Messenia)
Leochares from Messene (Messenia)
Dotades from Messene (Messenia)
Xenodokos/Xenokles from Messene (Messenia)
Antikles from Messene (Messenia)
Daikles from Messene (Messenia)
Oibotas son of Oinias from Dyme (Dyme)
Aeschines from Elis (Elis)
Polychares from Messene (Messenia)
Androklos from Messene (Messenia)
Antimachos from Dyspontion (Elis)
Koroibos from Elis (Elis)
Septimius Aurelius Serapion from Alexandria (Egypt)
Neikanor son of Titus from Nikopolis (Epeiros)
Neikomedes son of Neikomedes from Nikopolis (Epeiros)
Thrasidaios son of Pythonikos from Thebes (Boiotia)
Agelaos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Neolidas from Elis (Elis)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Philetairos son of Eutykrates from Ephesos? (Ionia)
([athlete]) from Epidauros? (Epidauria)
Hermogenes son of Daimenes from Antiochia?
Herogeiton from Magnesia on the Meander (Ionia)
Damiskos from Messene (Messenia)
(Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)
([runner]) son of Pythodoros from Kos (Kos)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
[...]mo[n] son of Agestrat[os]
([athlete]) from (Achaia)
Diogenes son of Diogenes from Samos? (Samos)
Onasiteles son of Onasistratos from Cedrea? (Caria)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)