Discipline: enkomiographos eis Mousas

Discipline ID: 1701
Discipline Name: enkomiographos eis Mousas
Sports Category: musical
List of athletes:
M(arcus) Antionius Maximus from Neokaisareia
[---]eitos son of Herakleitos from Alexandria