Discipline: poesis eis ton autokratora

Discipline ID: 1711
Discipline Name: poesis eis ton autokratora
Sports Category: musical
List of athletes:
Threptos from Kos (Kos)
Nikanor from Kos (Kos)
Aemilius Epiktetos from Corinth (Corinthia)