Discipline: poesis eis tas Mousas

Discipline ID: 1719
Discipline Name: poesis eis tas Mousas
Sports Category: musical
List of athletes:
Kallitychides? son of Phokion? from Thebes? (Boiotia)
Damoneikos son of Damon from Thespiai (Boiotia)