Discipline: pale

Discipline ID: 175
Discipline Name: pale
Sports Category: combat sports
Sports Super Category: gymnastic
List of athletes:
Titus Aelius M[…]
Aristomenes son of Aristeus from Argos (Argeia)
([wrestler]) from Aphrodisias?
([wrestler])
Athenopolis son of Pythotimos from Priene (Ionia)
Kapros son of Pythagoras from Elis (Elis)
([pale])
Nikarchos son of Physsias from Elis (Elis)
Amphiares from Sparta (Lakonia)
Keras from Argos (Argeia)
Paianios son of Damatrios from Elis (Elis)
[.........]s son of Aigyptos from Elis (Elis)
Aristomenes from Rhodes (Rhodes)
Kleitostratos from Rhodes (Rhodes)
Marion son of Marion from Alexandria (Egypt)
Protophanes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Aristomenes son of Xenarchos from Aigina (Achaia)
Leontiskos from Messana (Sicily)
Theaios Oulia from Argos (Argeia)
Sokrates
Aurelius Helix from Phoinix (Caria)
Dionysios from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Zotikos from Kaisareia Tralleis (Caria)
Gerenos from Naukratis (Egypt)
Aischylos son of Prateas
Chairon from Pellene (Achaia)
Aristodamos/Aristodemos son of Thrasis from Elis (Elis)
Achilleus (Origenes) from Hermopolis? (Egypt)
Achilleus son of Inaroous from Hermopolis? (Egypt)
Neilammon son of Heliodoros from Hermopolis? (Egypt)
Eudaimon (Sarapammon) from Hermopolis? (Egypt)
Marcus Aurelius Chrysippos from Alexandria?
Isidoros from Alexandria?
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Kleitomachos from Aigina? (Achaia)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Epharmostos / Eparmostos from Opous (Aetolia)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Timodemos from Smyrna? (Ionia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
([wrestler])
Publius Aelius Heliodoros from Kalykadnos (Cilicia)
Alexandros son of Menodoros from Ephesos (Ionia)
Titus Flavius Asklep[i... from Miletos? (Ionia)
Gaius Licinius Inventus from Smyrna (Ionia)
([pankratiast, wrestler]) from Philippopolis? (Thrace)
Damostratos from Sinope (Pontus)