Discipline: kitharoidia

Discipline ID: 1865
Discipline Name: kitharoidia
Sports Category: music
List of athletes:
Nikandros son of Gaios
[---]es son of Isadoros from Neapolis (Italy)
Marcus Aurelius Charmos from Philadelphia (Lydia)