Discipline: egkomion epiko

Discipline ID: 1889
Discipline Name: egkomion epiko
Sports Category: oratory
List of athletes:
Amometos son of Philoxenides from Larisa? (Thessaly)