Discipline: epikos poiesis

Discipline ID: 246
Discipline Name: epikos poiesis
Sports Category: musical
List of athletes:
Aristomache from Erythrai (Ionia)