Discipline: hypokrisis

Discipline ID: 276
Discipline Name: hypokrisis
List of athletes:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)