Discipline: harma teleion

Discipline ID: 37
Discipline Name: harma teleion
List of athletes:
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Herakleitos son of Diodoros from Samos? (Samos)