Discipline: pale

Discipline ID: 81
Discipline Name: pale
Sports Category: combat sports
Sports Super Category: gymnastic
List of athletes:
Damokrates son of Hagetor from Tenedos (Tenedos (Aegean Island))
([athlete]) from Messene (Messenia)
Seleadas or Seleidas son of Alexandridas from Sparta (Lakonia)
Paianios son of Damatrios from Elis (Elis)
Amertas from Elis (Elis)
Aurelius Helix from Phoinix (Caria)
([wrestler]) from Ephesos? (Ionia)
Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)
Titus Flavius Archibios from Alexandria
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
([wrestler])
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
([athlete]) from Epidauros? (Epidauria)
([wrestler]) from Rhodes? (Rhodes)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Narykidas son of Damaretos from Phigaleia (Arkadia)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Nikasylos from Rhodes (Rhodes)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Ariston (Harpokrammon) from Hermopolis? (Egypt)
Antoninos from Hermopolis? (Egypt)
Anatellon (Hermeinos) from Hermopolis? (Egypt)
Ammonios son of Tothees from Hermopolis? (Egypt)
Aphrokrat[es] from Alexandria?