Event: Nikokles son of Nikatas from Sparta (Lakonia)