Person: Berenike from Alexandria (Egypt)

Person ID: 4192
Name: Berenike
Place of Origin: Alexandria (Egypt)
List of Festivals:
Isthmia in Corinth (Corinthia)
Nemeia in Argos (Argolis)
Olympia in Elis (Elis)
List of Events:
Isthmia in Corinth (Corinthia) on ( -275 to -222 )
Nemeia in Argos (Argolis) on ( -275 to -222 )
Olympia in Elis (Elis) on ( -275 to -222 )
List of Disciplines:
equestrian: ___
equestrian: tethrippon
List of References:
Poseidipp. AB, 78
Poseidipp. AB, 79
Poseidipp. AB, 82
List of Prosopographies:
Mannheim ID 250; Either Berenike II or Berenike Syra