Discipline: enkomion logikon

Discipline ID: 1204
Discipline Name: enkomion logikon
Sports Category: musical
List of athletes:
Moschos son of Anaxippos from Prusa (Bithynia)
Polyxenos son of Kaphisotimos from Akraiphia (Boiotia)