Festivals: 1060 found

How to use the Festivals database

This list contains the names of all the festivals that are in the database. You can sort by the name of the festival, or the place name or region, or by any of the other columns.

In the search box (top left) you can type in any search string: e.g. a name or a part of a festival name, e.g., "Basileia", but also "leia", which should help you with fragmentary names.

The list contains only basic information, but if you click on an individual festival, you will be guided towards the record for this festival. There you will find all the information we have on each festival, including lists of athletes/performers who have won there. Soon registered used will be able to add their own comments.

For more complex searches we refer you to the Search Database facility.

Festival ID Name Place (Region) Status
3328
4864
3329
4865
3330
4866
3331
4867
3332
4868
3333
4869
3334
4870
3335
4871
3336 Elis (Elis)
4872
4873
4874
4875
3340 Oinoanda (Lycia)
4876
3341 Laodikeia (Seleukis)
4877
3342
4878
271 Kyrene (Kyrenaika)
527 Chios (Chios)
4879
272 (Ionia)
3344 (Cappadocia)
275 Ephesos (Ionia)
276 Smyrna (Ionia)
3348 Tralleis (Caria)
277 Pergamon (Mysia)
4886
3351 Delphi? (Phokis)
3352 Rome? (Italy)
281 Rome (Italy)
3353 Antinoupolis? (Egypt)
282 Nikomedeia (Bithynia)
283 Antiochia (on the Orontes) (Syria)
3355 Anazarbos (Cilicia)
3356 Alexandria Troas (Troas)
3357 Nikomedia (Bithynia)
3358 Koila (Thrace)
3359 ? (?)
4895
3360 Laodikeia (Syria)
4897
3362 Rhegium (Italy)
3363
3364 (Egypt?)
4900
37 Sparta (Lakonia)
3365 Antiochia on the Orontes (Syria)
4901
295 Kaisareia Tralleis (Caria)
551 Aphrodisias (Caria)
3367 ? (Bithynia)
4903
296 Sardis (Lydia)
3368 Claudiopolis (Bithynia)
297 Epidauros (Epidauria)
3369 Tyre (Phoenicia)
4905
1578 Lamia (Thessaly)
3370 Caesarea Straton (Samaria)
4906
299 Hierapolis?
3371 Neapolis (Samaria)
4907
1580 Samothrake
3372 Skythopolis (Samaria)
4908
301 Puteoli (Italy)
557 Chalkedon (Bithynia)
3373 Gaza (Palestina)
3374 Caesarea Panias (Phoenicia)
47 Mantinea (Achaia)
3375 Hierapolis-Kastabala (Cicilia)
304 Athens (Attica)
3376 Anazarbos (Cicilia)
305 Sikyon (Sykionia)
3377 Mopsouestia (Cilicia)
1586 Pisa (Elis)
3378 Philadelphia (Lydia)
51 (Macedonia)
1587 Kyzikos (Mysia)
3379 Zeugma (Commagene)
308 Phthiotis (Thessaly)
2358 Brundisium (Italy)
311 Argos (Argeia)
2359 Stektorion (Phyrgia)
312 Marathon (Attica)
2360 Sebaste (Phyrgia)
3384 Pisa? (Italy)
314 Pellene (Achaia)
59 Hermopolis? (Egypt)
315 Eleusis (Attica)
571 Kaisareia (Cappadocia)
572 Side (Pamphylia)
2364 Heraklea Pontica (Bithynia)
318 (Arkadia)
63 (Bithynia)
319 Thebes (Boiotia)
2367 Athens? (Attica)
3391 Byzantion? (Thrace)
320 (Boiotia)
2368 Ephesos? (Ionia)
65 Thebai (Egypt)
321 Aegina (Aegina)
2369 Smyrna? (Ionia)
322 Megara (Megaris)
1602 Adramyttion (Troas)
2370 Rhodos (Rhodos)
1603 Prusa (Bithynia)
2371 Byzantion (Thrace)
1604 Bithynion-Klaudiopolis (Bithynia)
2372 Perinthos (Thrace)
1605 Ankyra (Galatia)
2373 Demetrias (Thessaly)
1606 Pessinous (Galatia)
2374 Isthmia (Corinthia)
1607 Berytos (Syria)
2375 Corinth (Corinthia)
1608 Tyros (Phoenicia)
2377 Apollonia (Illyricum)
1610 Neapolis (Judea)
2378 Myndos (Caria)
1611 Skythopolis (Judea)
2379 Plataia (Boiotia)
1612 Gaza (Judea)
2380 Philippopolis (Thrace)
1613 Caesarea Paneas (Syria)
2381 Alexandria? (Egypt)
1614 Hierapolis
2382 Neapolis? (Italy)
1615 Mopsuestia (Cilicia)
2383 Nikopolis (Epeiros)
4943 Delos (Delos)
1616 Tripolis (Phoenicia)
2384 Patara (Lycia)
1617 Philadelphia (Syria)
1618 Zeugma
1619 Kibyra (Lycia)
358 Miletos (Ionia)
361 Rhodes (Rhodes)
3434 Herakleia Pontica? (Bithynia)
1147 Oropos (Boiotia)
1148 Oropos? (Boiotia)
4742 Massalia? (Gaul)
1418 Thespiai (Boiotia)
400 Alexandria (Egypt)
401 Antiochia (on the Orontes) (Syria)
1684 Chios?
406 Patrai (Achaia)
407 Sparta? (Lakonia)
408 Chalkis ad Belum (Syria)
410 Larisa (Thessaly)
411 (Asia)
412 Antiochia?
414 Pellene (Achaia)
415 Tegea (Arkadia)
416 Phleious (Kleonaia)
422 Mainalos (Arkadia)
941 (Lycia)
430 Sardis (Lydia)
431 Laodikeia?
433 Massalia (Gaul)
4786 Kos (Kos)
4788 ? (Pamphylia)
4791 Herakleia (Magna Graecia)
4792 Beroia (Macedonia)
1724 Termessos (Pisidia)
4798 (Bithynia?)
447 Neapolis (Italy)
448 Alexandria?
4801 (Lycia-Pamphylia)
4806 Mantineia (Achaia)
1735 Corinth? (Corinthia)
1736 Syracuse (Sicily)
4808 Kibrya (Lycia)
4811 Antiochia ad Cydnum (Cilicia)
1745 Nicomedia (Bithynia)
4817
466 Thebes (Boiotia)
4818
467 Philadelphia?
4819
468 Thyateira (Lydia)
469 Mytilene (Lesbos)
4823 Utica? (Carthage)
472 Nikaia (Bithynia)
217 Anazarbos (Cilicia)
4825 Caesarea Mazaka (Cappadocia)
4826
219 Neapolis (Italy)
221 Puteoli (Italy)
4829
223 Damascus (Syria)
4832 Laodikeia (Phrygia)
225 Tarsos (Cilicia)
3298 Hermopolis (Egypt)
3299 Sidon (Phoenicia)
3300
4836
3302 Nikopolis (Epirus)
3303 Delphi (Phokis)
4841 Antiochia ad Cydnum? (Cilicia)
4842
4843
3309 Plataiai (Boiotia)
4845
3310 Magnesia on the Maeander (Ionia)
4846
495 Thessalonike (Macedonia)
4847
4848
3313
4849
3314
4850
3315
4851
3316
4852
3317
3318
3319
4855
3320
4856
3321
4857
3322
4858
251 Sparta? (Lakonia)
507 Aphrodisias?
3323
4859
3324
4860
3325
4861
3326
4862
3327
4863
4951 Athenaia? Delos (Delos)
3350 ? Olympia? (Elis)
1576 ? Pelinna (Thessaly)
2362 ? Olympia (Elis)
4945 ? Delos (Delos)
4961 ? Eretria (Euboia)
1678 ? Chios (Chios)
4762 ? Athens (Attica)
4763 ? Sardis (Lydia)
1713 ? ? (?)
1714 ? Chios
1752 ? Askalon (Palestinia)
553 ?Aphrodeisiea Philemonea Aphrodisias (Caria)
1740 ?CORRECT Alexandria Troas (Troas)
1753 ?CORRECT Skythopolis (Judea)
1754 ?CORRECT Sidon (Syria)
1755 ?CORRECT Leukas (Acarnania)
1756 ?CORRECT Beroia (Macedonia)
1757 ?CORRECT Apamea (Syria)
1758 ?CORRECT Chalkis ( Euboia)
1759 ?CORRECT Salamis (Attica)
1760 ?CORRECT Caesarea? (Judea)
1761 ?CORRECT Kition (Cyprus)
1762 ?CORRECT Caesarea Mazaka (Cappadocia)
1763 ?CORRECT Ikonia (Galatia)
1764 ?CORRECT Tarentum (Italy)
1765 ?CORRECT Aigai (Cilicia)
1766 ?CORRECT Adana (Cilicia)
1767 ?CORRECT Mopsuestia (Cilicia)
1778 ?CORRECT Tralles (Lydia)
1782 ?CORRECT Delos (Delos)
1783 ?CORRECT Alea (Achaia)
518 (?) Mariana Ephesos (Ionia)
4 [---] ___
324 agon Alkathoou Megara (Megaris)
1132 Agrionia Orchomenos (Boiotia)
1190 Agrionia Thebes (Boiotia)
91 Agrippeia Kos (Kos)
548 Aionia Rome (Italy)
3337 Aktia Nikopolis (Epirus)
270 Aktia Nikopolis (Epeiros)
23 Aktia Nikopolis (Epeiros)
33 Aktia Perinthos (Thrace)
3361 Aktia Neapolis (Italy)
294 Aktia ___
566 Aktia Nikopolis? (Epeiros)
2363 Aktia Actium (Epirus)
579 Aktia Antiochia
3427 Aktia Neocaesarea (Pontus)
4764 Aktia ?
4812 Aktia Bostra (Syria)
483 Aktia Tyre (Syria)
1768 Aktia Hierapolis (Phrygia)
561 Aktia ta Megala Nikopolis (Epeiros)
494 Aktia ta Megala ___
1733 Aktia ta Megala Augousteia Nikopolis (Epeiros)
562 Aktia ta Megala Kaisarea Nikopolis (Epeiros)
565 Aktia? Nikopolis? (Epeiros)
574 Aktia? Nikopolis (Epeiros)
4838 Aktia? Nikopolis? (Epirus)
1769 Aktia? Damascus (Syria)
1770 Aktia? Caesarea? (Judea)
362 Aleaia ___
1460 Aleaia Tegea (Achaia)
391 Alexandreia Smyrna (Ionia)
1511 Alexandreia kai Dionysia Rhodes (Dodecanese)
4738 Alexandreia Olympia Beroia (Macedonia)
344 Alexandreia Pythia Ankyra (Galatia)
3417 Alexandreia Pythia Philippopolis (Thrace)
1530 Alieia Rhodos (Rhodos)
1061 Amarieia Aigion (Achaia)
3432 Ammonea Mytilene (Lesbos)
1059 Amphiaraia Oropos (Boiotia)
342 Amphiaraia Oropos (Attica)
1777 Amphiaraia ?
2 Amphiaraia and Rhomaia Oropos (Attica)
1149 Amphiaraia kai Rhomaia Oropos (Boiotia) hieros
1162 Amphiaraia kai Rhomaia? Oropos (Boiotia)
1052 Amphiaraia Rhomaia Oropos (Boiotia)
4956 Amphiaraia ta megala Oropos (Attica)
371 Amphiaraia ta megala ___
1686 Amphiareia Oropos (Thessaly)
4953 Antigoneia Sikyon (Sykionia)
377 Antigoneia ___
1458 Antigoneia ___
1484 Antigoneia ? (Achaia)
81 Antinoeios Hadrianeios Philadelphios Agon Antinooupolis (Egypt)
538 Antipatreia Xanthos (Lycia)
3411 Antonineia Caesarea Mazaka? (Cappadocia)
1623 Antonineia Nikaia (Bithynia)
1624 Antonineia Byzantion (Thrace)
1625 Antonineia Kaisareia Tralleis (Caria)
1750 Antonineia Laodikeia (Syria)
1621 Antonineia Pythia Rome (Italy)
73 Antoninianos Heleios Leontios Isantonianos agon Leontopolis (Egypt) ephebikos
eiselastikos
hieros
550 Aphrodeisieia Adonea Aphrodisias (Caria)
552 Aphrodeisieia Philemonea Aphrodisias (Caria)
3433 Aphrodisea Adonea ? (?)
502 Aphrodisia Knidos (Caria) isolympia
506 Aphrodisia Aphrodisias (Caria) isolympia
87 apo synodou Aphrodisias (Caria)
3429 Apolloneia ? (?)
4718 Apolloneia Hierapolis (Phrygia)
4723 Apolloneia Pythia
4735 Apolloneia Pythia Hierapolis (Phrygia)
582 Apolloneia, Asklepeia and Kaisarea Epidauros (Epidauria)
563 Apollonia Hierapolis
4950 Apollonia Delos (Delos)
93 Apollonia Myndos (Caria)
137 Apollonia Hierapolis?
503 Apollonia Sidon (Syria)
3405 Apollonia Pythia Hierapolis (Phrygia)
147 Apollonia Pythia Hierapolis?
241 Apollonieia Myndos (Caria)
235 Archegesia Halikarnassos (Caria)
1488 Arsinoeia Alexandria (Egypt)
533 Artemidos Eretria (Euboia)
516 Artemisia Hypaipa (Lydia)
135 Artemisia Ephesos (Ionia)
456 Artemisia ___ eiselastikos
hieros
540 Artemisia Kommodeia Ephesos (Ionia)
300 Artemisia Sebasta Hierokaisareia (Lydia)
554 Asklepeia Ankyra (Galatia)
3390 Asklepeia Nikomedia (Bithynia)
577 Asklepeia Epidauros? (Epidauria)
167 Asklepeia Pergamon (Mysia)
1741 Asklepeia Perinthos (Thrace)
943 Asklepeia Komodeia Pergamon (Mysia)
335 Asklepeia Pythia Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
345 Asklepeia Sotereia Ankyra (Galatia)
3301 Asklepeia Sotereia Antonineia Ankyra (Galatia)
3416 Asklepeia Sotereia Pythia Ankyra? (Galatia)
262 Asklepia Epidauros (Epidauria)
578 Asklepia Epidauros? (Epidauria)
581 Asklepia and Olympia Epidauros (Epidauria)
1542 Asklepieia Messene? (Achaia)
286 Asklepieia ___
1588 Asklepieia Epidauros (Epidauria)
1090 Asklepieia Epidauros? (Argolis?)
380 Asklepieia Kos (Kos)
4736 Asklepieia Ankyra (Galatia)
4813 Asklepieia Carthago (Tunisia)
3422 Asklepieia Olympia Epidauros (Epidauria)
57 Asklepieia ta Megala Kos (Kos)
4743 Athena Promachos Rome (Italy)
4744 Athena Promachos Rome? (Italy)
4884 Athenaia Priene (Ionia)
4944 Athenaia Delos (Delos)
4946 Athenaia? Delos (Delos)
354 Athenas Promachou Rome (Italy)
486 Attalea Capitolia Aphrodisias (Caria)
1499 Attaleia Delphi (Phokis)
1505 Attaleia kai Eumeneia kai Nikephoria Aegina (Aegina)
3346 Augousteia Pergamon (Mysia)
45 Augousteia Pergamon (Mysia)
559 Augousteia Nikaia (Bithynia)
3395 Augousteia Pergamon? (Mysia?)
4809 Augousteia Thyateira? (Lydia)
458 Augousteia ___
1773 Augousteia Tralles (Lydia)
1776 Augousteia Thyateira (Lydia)
443 Augousteia Pythaia Nikaia? (Bithynia)
4807 Augousteia Pythia Thyateira (Lydia)
558 Augousteia Severeia Nikomedeia (Bithynia)
131 Balbillea Ephesos? (Ionia)
1739 Balbillea ?
4793 Balbilleia Smyrna (Ionia)
4794 Balbilleia Pergamon (Mysia)
1727 Balbilleia Ephesos (Ionia)
4799 Balbilleia Ephesos? (Ionia)
4803 Barbillea? ? (?)
61 Basileia Memphis (Egypt)
1087 Basileia ? (Macedonia)
1088 Basileia Alexandria (Egypt)
365 Basileia ___
424 Basileia (Macedonia)
425 Basileia Alexandria?
1487 Basileia Alexandria (Egypt)
986 Basileia Lebadeia (Boiotia)
1128 Basileia? Lebadeia (Boiotia)
367 Basileia? ___
419 Basileia? (Euboia)
1129 Basileia/Trophoneia Lebadeia (Boiotia)
39 Capitolia Rome (Italy) penteteric
945 Capitolia Oxyrhynchos (Egypt) isocapitolic
penteteric
eiselastikos
hieros
946 Capitolia ___
1730 Capitolia Aphrodisias (Caria)
1746 Capitolia Hermopolis Magna (Egypt)
3380 Capitolia? Rome? (Italy)
944 Capitolia? Rome (Italy)
1139 Charitesia Orchomenos (Boiotia)
473 Chilietes Rome (Italy)
1784 Chilietes Rome? (Italy)
19 Chrysanthina Sardis (Lydia)
942 Chrysanthina Sardis (Lydia)
461 Chrysanthina Sardis (Lydia)
4766 Cornelia ? (Ionia)
4771 Cornelia ? (?)
1775 Deia Haleia Philadelphia (Lydia)
4701 Deia Kommodeia Laodikeia (Phrygia)
139 Deia Sebasta Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
4948 Delia Delos? (Delos)
437 Delia Delos (Delos)
1528 Delia Tanagra (Boiotia)
1060 Delia (Boiotia) Boiotian Confederacy (Boiotia)
1506 Demetrieia Histiaia-Oreos (Euboia)
1507 Demetrieia Chalkis (Euboia)
1508 Demetrieia Eretria (Euboia)
1509 Demetrieia Karystos (Euboia)
1601 Dia kai Aianteia kai Rhomaia Opous (Locris? )
4888 Didymeia Didyma (Ionia)
4889 Didymeia
4890 Didymeia
4891 Didymeia
4892 Didymeia
4893 Didymeia
392 Didymeia ___
145 Didymeia Miletos (Ionia)
4767 Didymeia Miletos? (Ionia)
1585 Didymeia Kommodeia Miletos (Ionia)
4745 Didymeia? Miletos (Ionia)
4804 Didymeia? Miletos? (Ionia)
395 Dieia Kaisareia Tralleis (Caria)
4779 Dieia? Tralles (Lydia)
987 Diogeneia Athens (Attica)
1192 Dionyseia Herakleia Antonineia Thebes (Boiotia)
101 Dionysia Teos (Ionia)
1622 Dionysia Herakleia Antonineia Thebes (Boiotia)
1510 Dionysia in the City kai Demetrieia Athens (Attica)
1495 Dionysia kai Antiocheia Kyme (Aiolis)
1502 Dionysia kai Attaleia Kyme (Aiolis)
1493 Dionysia kai Seleukeia Erythrai (Ionia)
1411 Dionysia Kaisareia Erotideia Rhomaia Thespiai (Boiotia)
381 Dioskouria ___
4746 Dioskouria Ostia (Italy)
457 Diphileia Traianeia ___
95 Doreia Knidos (Caria)
1063 Dorieia Knidos (Caria)
1579 Dramatic festival (Part of Eleutheria?) Larisa (Thessaly)
3 Eleusinia Eleusis (Attica)
359 Eleusinia Athens (Attica)
4719 Eleusinia Tarentum (Italy)
369 Eleusinia ___
237 Eleusinia ta kai Kaisarea Kos (Kos)
564 Eleusinia? Tarentum (Italy)
3393 Eleusinia? ___
1457 Eleusinia? Eleusis (Attica)
529 Eleutheria Larisa (Thessaly)
372 Eleutheria ___
1679 Eleutheria Larissa (Thessaly)
173 Eleutheria Plataiai (Boiotia)
1459 Eleutheria ___
1483 Eleutheria Plataiai? (Boiotia?)
3343 Eleutheria? Plataiai? (Boiotia)
1456 Eleutheria? ___
4702 Ephesea
125 Ephesea Ephesos (Ionia)
4800 Ephesea Ephesos? (Ionia)
343 Epheseia Ephesos? (Ionia)
386 Epheseia ta megala Ephesos? (Ionia)
464 Epheseia ta megala Ephesos (Ionia)
1559 Ephesia ta megala Ephesos (Ionia)
511 Epineikia Ephesos (Ionia)
1781 Epinikeia ?
328 Epinikia Rome (Italy)
1423 Erotidei[a kai Kaisarei]a/Mouseia Thespiai (Boiotia)
4959 Erotideia Thespiai? (Boiotia)
1737 Erotideia ?
500 Erotideia Thespiai (Boiotia)
1415 Erotideia kai Kais[a]reia/Mouseia kai Se[ba]steia Iulia Thespiai (Boiotia)
1598 Erotideia kai Kaisareia kai Mouseia kai Sebasteia Julia Thespiai (Boiotia)
1413 Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
1414 Erotideia kai Kaisareia/Mouseia kai Sebasteia Iulia Thespiai (Boiotia)
1599 Erotideia kai Rhomaia Thespiai (Boiotia)
1597 Erotideia kai Rhomaia? Thespiai (Boiotia)
1412 Erotideia? Thespiai (Boiotia)
1780 Erotideia? ? (?)
3311 Euaresteia Oinoanda (Lycia)
4728 Eukratia Antioch (on the Orontes) (Syria)
463 Eukratia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
3407 Eukratous ? (?)
115 Eukratous [agon] Antiochia (on the Orontes) (Syria)
1083 Eumeneia ___
1498 Eumeneia Delphi (Phokis)
509 Eumeneia Ephesos (Ionia)
1497 Eumeneia Soteria Tralleis (Ionia)
111 Eurykleia Sparta (Lakonia)
4768 Eurykleia ? (Ionia)
266 Eusebeia Puteoli (Italy)
3347 Eusebeia Neapolis (Italy)
4805 Eusebeia? Puteoli? (Italy)
163 ex Argous aspis Argos (Argeia)
3430 ex Argous aspis? Argos (Argeia)
4824 ex Argous aspis? Argos? (Argeia)
4747 Gordianeia Aphrodisias (Caria)
3428 Gordianeia Antoneia Side (Pamphylia)
1 Great Amphiaraia Oropos (Attica) heorte
988 Greater Dionysia Athens (Attica)
4963 Greater Erethimia Rhodes (Rhodes)
4962 Greater Theseia Athens (Attica)
3412 Hadriana Olympia Kyzikos (Mysia)
3426 Hadriana Olympia Anazarbos (Cicilia)
143 Hadriana Olympia Smyrna (Ionia)
520 Hadrianeia Rome (Italy)
523 Hadrianeia Antinooupolis (Egypt)
278 Hadrianeia ___
280 Hadrianeia Smyrna (Ionia)
27 Hadrianeia Ephesos (Ionia)
543 Hadrianeia Anazarbos (Cilicia)
35 Hadrianeia Athens (Attica)
3435 Hadrianeia Kyzikos (Mysia)
119 Hadrianeia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
4810 Hadrianeia Thyateira? (Lydia)
1743 Hadrianeia Koila (Thrace)
3404 Hadrianeia Kommodeia Ephesos (Ionia)
4703 Hadrianeia Kommodeia
291 Hadrianeia Olympeia ___
3388 Hadrianeia Olympia Ephesos (Ionia)
1620 Hadrianeia Olympia Smyrna (Ionia)
4729 Hadrianeia Olympia Anarzabos? (Cilicia)
4700 Hadrianeia Olympia Koinon Asias Kyzikos (Mysia)
3397 Hadrianeia Olympia? Smyrna (Ionia)
4904 Hadrianeia? Antiochia ad Cydnum? (Cilicia)
4748 Hadrianeia? Ephesos (Ionia)
555 Hadrianeion Antinoeion Bithynion-Klaudiopolis (Bithynia) hieros
556 Hadrianeion Herakleion Heraklea Pontica (Bithynia) isaktia
3400 Hadrianeios Philadelpheios Alexandria (Egypt)
4733 Hadriania Olympia Antiochia ad Cydnum (Cilicia)
333 Haleia Philadelphia (Lydia)
349 Haleia Rhodes? (Rhodes)
460 Haleia Rhodes (Rhodes)
489 Haleia ___
1163 Halia Oropos (Boiotia)
4887 Halieia ? (?)
2361 Halieia Rhodos (Rhodos)
1089 Halieia Rhodes (Dodecanese)
378 Halieia ___
181 Halieia Rhodes (Rhodes)
384 Halieia ta megala ___
385 Halieia ta mikra ___
1738 Halieia? ?
229 Hekatesia Stratonikeia (Caria)
307 Hekatomboia Argos (Argeia)
1086 Hekatomboia Argos (Argolis)
421 Hekatomboia ___
364 Hekotonboia ___
426 Helieia ___
310 Helloteia Corinth (Corinthia)
531 Hemerasia Lousoi (Arkadia)
1562 Hemerasia ?
4883 Heraia ? (?)
1055 Heraia Argos (Argolis)
368 Heraia Argos? (Argeia)
4749 Heraia Samos (Samos)
4780 Heraia ?
179 Heraia Argos (Argeia)
990 Heraia Argos? (Argolis?)
488 Heraia ___
316 Heraia? Argos (Argeia)
4854 Heraia? Argos? (Argeia)
542 Herakleia Tyre (Syria)
4898 Herakleia
4899 Herakleia
331 Herakleia Thebes (Boiotia)
99 Herakleia Iasos (Caria)
374 Herakleia ___
388 Herakleia Pergamon (Mysia)
4774 Herakleia ?
446 Herakleia epinikia ___
1748 Herakleia Kommodeia Tyre (Syria)
3423 Herakleia Olympia Thebes (Boiotia)
417 Herakleia? Thebes (Boiotia)
546 Hermaia? Pheneos (Arkadia)
4960 Herophaneia ? (?)
79 hieros eiselastikos oikoumenikos periporphyros isolympios Sidon (Syria)
77 hieros ephebikos isantonineios phil [...] agon Oxyrhynchos (Egypt) hieros
4739 Hieros Kore Kyzikos (Mysia)
177 ho tithemenos agon hupo ton apo tes oikoumenes hieronikon kai stefaniton ___
4958 Homoloia ? (?)
1140 Homoloia Orchomenos (Boiotia)
4750 Hyakinthia Sparta (Lakonia)
393 Hyakintrophia Knidos (Caria)
309 Iolaia? Thebes (Boiotia)
1732 Isaktia Neokaisareia
3339 Isthmia Corinth? (Corinthia)
4880 Isthmia
323 Isthmia ___
2376 Isthmia Argos (Argeia)
4781 Isthmia ?
4784 Isthmia
195 Isthmia Corinth (Corinthia)
197 Isthmia Athens (Attica)
1478 Isthmia Sikyon (Sikyonia)
199 Isthmia Isthmia (Corinthia)
205 Isthmia Sikyon? (Sikyonia)
207 Isthmia Sikyon (Sykionia)
209 Isthmia (Bithynia)
317 Isthmia? Isthmia (Corinthia)
2366 Isthmia? Corinth (Corinthia)
4802 Isthmia? ? (?)
455 Isthmia? ___
1687 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1688 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1689 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1690 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1691 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1692 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1717 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1718 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1719 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1720 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1721 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
1722 Italika Rhomaia Sebasta Neapolis
534 Italika Romaia Sebasta Neapolis (Italy) isolympia
4902 Kaisarea Caesarea? (Bithynia)
1609 Kaisarea Stratonos (Syria)
360 Kaisarea Sparta (Lakonia)
293 Kaisareia Chios? (Chios)
3392 Kaisareia Chios (Chios)
89 Kaisareia Limyra (Lycia)
97 Kaisareia Halikarnassos (Caria)
103 Kaisareia Sardis (Lydia)
105 Kaisareia Patrai (Achaia)
405 Kaisareia Corinth (Corinthia)
4769 Kaisareia ? (Ionia)
1734 Kaisareia Sikyon (Sykionia)
465 Kaisareia Isthmia (Corinthia)
4827 Kaisareia ? (Thessaly)
4833 Kaisareia Apollonia (Epirus)
227 Kaisareia Metropolis (Ionia)
239 Kaisareia Kos (Kos)
498 Kaisareia Tanagra (Boiotia)
504 Kaisareia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
1424 Kaisareia Erotideia Rhomaia Thespiai (Boiotia)
83 Kaisareia Isthmia Corinth (Corinthia)
4777 Kendreisia ?
4820 Kendreisia Pythia
4822 Kendreisia Pythia Philoppopolis (Thrace)
477 Kentreiseia Philippopolis (Thrace)
233 Klaria Kolophon (Ionia)
567 Klaudeia Rhodes (Rhodes)
3431 Klaudiea Laodikeia (Phyrgia)
4789 Klaudieia Kos (Kos)
3396 Koina Arkadon Mantinea (Achaia)
3338 Koina Asias Sardis? (Lydia)
25 Koina Asias ___
3354 Koina Asias
3366 Koina Asias ?
3385 Koina Asias Kaisareia Tralleis (Caria)
3386 Koina Asias Hierapolis (Phrygia)
3387 Koina Asias Thyateira (Lydia)
348 Koina Asias Philadelphia (Lydia)
4704 Koina Asias
4705 Koina Asias
4706 Koina Asias
4707 Koina Asias
356 Koina Asias Ephesos (Ionia)
4708 Koina Asias
357 Koina Asias Pergamon (Mysia)
4709 Koina Asias
4710 Koina Asias
4711 Koina Asias
4712 Koina Asias
4713 Koina Asias
4714 Koina Asias
4795 Koina Asias Tralles (Caria)
211 Koina Asias Sardis (Lydia)
213 Koina Asias Smyrna (Ionia)
4837 Koina Asias
3304 Koina Asias
3305 Koina Asias
1774 Koina Asias Tralles (Lydia)
510 Koina Asias Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
255 Koina Asias Balbillea Smyrna (Ionia)
3410 Koina Bithynias Nikomedia (Bithynia)
4715 Koina Bithynias Nikaia (Bithynia)
432 Koina Kretes Crete (Crete)
4844 Koina? Ephesos? (Ionia)
4853 Koinon Laodikeia-Phoinike? (Phoenicia)
261 Koinon Asias Sardis (Lydia)
263 koinon Asias ___
274 Koinon Asias Smyrna (Ionia)
560 Koinon Asias Philadelphia (Lydia)
402 Koinon Asias Laodikeia?
165 Koinon Asias Kyzikos (Mysia)
245 Koinon Asias Pergamon (Mysia)
253 Koinon Asias Ephesos (Ionia)
273 Koinon Asias kai ton Eukratous ___
404 Koinon Asias kai ton Eukratous? ___
289 koinon Bithynias ___
403 Koinon Bithynias Nikaia (Bithynia)
4778 Koinon Bithynias Nikomedia (Bithynia)
480 Koinon Bithynias Nikomedeia (Bithynia)
257 Koinon Galatias ___
3381 Koinon Galatias Taouion (Galatia)
3382 Koinon Galatias Ankyra? (Galatia)
492 koinon Hellenon ___
569 Koinon Ionon ___
397 Koinon Kappadokias ___
1772 Koinon Kappadokias Caesarea
3308 Koinon Kappadokias (Cappadocia)
4737 Koinon Kappadokon Caesarea Mazaka (Cappadocia)
450 koinon Kilikias Tarsos (Cilicia)
4830 Koinon Kreton Gortyn (Crete)
493 Koinon Kreton Crete (Crete)
4835 Koinon Kreton? (Crete?)
259 Koinon Lykias Myra (Lycia)
398 Koinon Lykias ___
3306 Koinon Lykias (Lycia)
4821 Koinon Lykias? (Lycia)
496 Koinon Magneton Demetrias (Thessaly)
568 Koinon Makedonias ___
471 Koinon Makedonias (Macedonia)
3406 Koinon Pontou Neocaesarea (Pontus) isaktia
470 Koinon Pontou (Pontus)
396 Koinon Syrias ___
449 koinon Syrias Antiochia (on the Orontes) (Syria)
3307 Koinon Syrias (Syria)
247 Koinon Syrias, Kilikias, Phoineikes Antiochia (on the Orontes) (Syria)
499 Koinon Thessalon Larisa (Thessaly)
3345 Kommodeia Nikaia (Bithynia)
539 Kommodeia Miletos (Ionia)
3436 Kommodeia (Cappadocia)
3437 Kommodeia Kyzikos (Mysia)
4724 Kommodeia Magnesia on the Sipylos? (Lydia)
4814 Kommodeia Damascus (Syria)
1749 Kommodeia Tarsos (Cilicia) isolympia
1191 Kommodeia Dionysia Herakleia Thebes (Boiotia)
4734 Kommodeia? Antiochia ad Cydnum (Cilicia)
573 Kommodeios ___
3415 Kommodeios Caesarea Mazaka (Cappadocia)
117 Kommodeios Antiochia (on the Orontes) (Syria)
487 Komodeia Olympia Smyrna (Ionia)
153 Korea Sardis (Lydia)
1779 Koriasia Kleitor (Arcadia)
544 Kroneia Tlos (Lycia)
451 Kyzikon Olympia ___
155 Lakedaimona (Lakonia) chrematites
1492 Laodikeia Sardis (Lydia)
497 Lebadea Chalkis (Euboia)
423 Lenaia Athens (Attica)
264 Leonideia Sparta (Lakonia)
505 Letoia Kaisareia Kaunos (Caria) penteteric
4751 Letoia Pythia Tripolis (Phoenicia)
537 Letoia Traianeia Hadrianeia Antoneia ___
532 Leukiou Mommiou (Mommieia) ___
399 Leukophryenea ___ isopythia
379 Leukophryneia Magnesia?
4752 Leukophryneia Magnesia? (Ionia)
4796 Leukophryneia Magnesia on the Meander (Ionia)
1785 Livia Sparta (Lakonia)
3438 Ludi pro valetudine Caesaris Rome (Italy)
3349 Ludi Triumphales Rome (Italy)
313 Lykaia (Arkadia)
363 Lykaia ___
1442 Lykaia Mt. Lykaion (Arkadia)
977 Lykaia Megalopolis (Arkadia)
366 Lykaia? ___
4913 Lykia ? (?)
549 Lysimachea Tatianea Aphrodisias (Caria)
157 Mantineia Mantinea (Achaia) chrematites
514 Mariana Isthmia Ephesos (Ionia)
442 Megala Asklepeia Pergamon? (Aeolis)
445 Megala Capitolia Rome (Italy)
1417 Megala Kaisareia Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
528 Megala Kroneia Tlos (Lycia)
1115 Megala Ptoia kai Kaisareia Akraiphia (Boiotia)
515 Megala Pythia Ephesos (Ionia)
517 Megala Pythia Marianeia Ephesos (Ionia)
444 Megala Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
1410 Megala Traianeia Hadrianeia Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
3312 Meleagreia Oinoanda (Lycia)
418 Minyeia? Orchomenos (Boiotia)
1193 Mouseia Thespiai (Boiotia)
1416 Mouseia Sebasteia kai Erotideia Kaisareia Thespiai (Boiotia)
1194 Mouseia? Thespiai (Boiotia)
3409 Mystikon Side (Pamphylia)
4716 Mystikos Side (Pamphylia)
427 Naa ___
439 Naa Dodona (Epeiros)
536 Naia Dodona (Epeiros)
1744 Nea Sebasta ?
31 Nemea Argos (Argeia)
545 Nemea ___
4772 Nemea ? (?)
4782 Nemea ?
4831 Nemea Argos? (Argeia)
491 Nemea Nemea (Kleonaia)
2365 Nemea? Argos (Argeia)
329 Nemea? Nemea (Kleonaia)
4839 Nemea?
985 Nemeia Argos (Argolis)
4797 Nemeseia Smyrna (Ionia)
1062 Nikephoria Pergamon (Mysia)
1496 Nikephoria Pergamon (Mysia)
1501 Nikephoria kai Eumeneia Sardis (Lydia)
440 Nymphaia Apollonia
441 Nymphaia ___
5 Olympia Olympia (Elis)
284 Olympia Smyrna (Ionia)
285 Olympia Kyzikos (Mysia)
541 Olympia Daphne - Antiochia (Syria)
1054 Olympia Dion (Macedonia)
4909 Olympia Pisa (Elis)
4910 Olympia Alexandria (Egypt)
4911 Olympia Pisa? (Elis)
3389 Olympia Pisa? (Italy)
589 Olympia Elis (Elis)
337 Olympia Adana (Cilicia)
340 Olympia Anazarbos (Cilicia)
3414 Olympia Pergamon (Mysia)
121 Olympia Kaisareia Tralleis (Caria)
4730 Olympia Rhodes (Rhodes)
129 Olympia Ephesos (Ionia)
4753 Olympia Thyateira (Lydia)
4755 Olympia Magnesia? (Ionia)
4756 Olympia Pisa (Italy)
161 Olympia Athens (Attica)
169 Olympia Tarsos (Cilicia)
1725 Olympia Tralles (Lydia)
203 Olympia ? (?)
474 Olympia Epidauros (Epidauria)
475 Olympia Beroia (Macedonia)
4717 Olympia Asklepeia Pergamon (Mysia)
459 Olympia Asklepeia ? (?) eiselastikos
hieros
267 Olympia Asklepeia Komodeia Pergamon (Mysia)
462 Olympia Asklepeia Komodeia Sebasta koina Asias Pergamon (Mysia) oikoumenikos
eiselastikos
hieros
4757 Olympia Hadriana Smyrna (Ionia)
4720 Olympia Kommodeia Sparta (Lakonia)
4912 Olympia? Elis (Elis)
3401 Olympia? Athens (Attica)
341 Olympia? Olympia (Elis)
4758 Olympia? Hierapolis (Phrygia)
4776 Olympia? ? (?)
973 Olympia? Hermopolis? (Egypt)
109 Ourania Sparta (Lakonia)
1560 Panathenaia Illion (Troas)
43 Panathenaia Athens (Attica)
387 Panathenaia Ilium (Troas)
1680 Panathenaia Athens
1681 Panathenaia Athens
1682 Panathenaia Athens
409 Panathenaia Demetrias? (Thessaly)
4785 Panathenaia
1715 Panathenaia Athens
1716 Panathenaia Athens
454 Panathenaia ___
1500 Panathenaia kai Eumeneia Sardis (Lydia)
1504 Panathenaia kai Eumeneia Ionian Confederacy (Ionia)
1494 Panathenaia kai Seleukeia? Ilion (Troas)
292 Panathenaia ta megala Athens (Attica)
355 Panathenaia? Athens (Attica)
436 Panathenaia? ___
4894 Paneia
4727 Paneia Caesarea Paneas? (Syria)
133 Panhellenia Athens (Attica)
453 Panhellenia ___
4759 Panionia Miletos (Ionia)
4760 Panionia? Miletos (Ionia)
327 Pauleia Smintheia Smintheion (Troas) isopythia
4881 Peiraia Piraeus? (Attica)
243 Pentaeterikos Alexandria? hieros
4731 Perikleion Rhodes (Rhodes)
485 Periporphyros Sidon (Syria)
4726 Persephassia Kyzikos (Mysia)
4834 Phersephassia Kyzikos (Mysia)
4957 Philadelpheia Delos (Delos)
3425 Philippia Aktia ? (?)
383 Poseidania ___
1723 Poseidania kai Rhomaia Antigonea (Epirus)
4828 Poseidonia ? (Thessaly)
420 Protesilia? Phylake (Thessaly)
1110 Ptoia Akraiphia (Boiotia)
1111 Ptoia Kaisareia Akraiphia (Boiotia)
1109 Ptoia? Akraiphia (Boiotia)
1066 Ptolemaia ___
1084 Ptolemaia ___
370 Ptolemaia Athens (Attica)
1485 Ptolemaia Alexandria (Egypt)
1489 Ptolemaia Rhamnous (Attica)
1490 Ptolemaia Ephesos? (Ionia?)
989 Ptolemaia Alexandria (Egypt)
991 Ptolemaia ___
429 Ptolemaia? Alexandria (Egypt)
508 Ptolemeia Ephesos (Ionia)
513 Pythia Kaisareia Tralleis (Caria)
522 Pythia Side (Pamphylia)
11 Pythia Delphi (Phokis)
525 Pythia Hierapolis (Phrygia)
526 Pythia Hierapolis (Phrygia)
302 Pythia Kirra (Phokis)
3394 Pythia Lebadeia (Boiotia)
325 Pythia ___
336 Pythia (Troas)
3413 Pythia Nikaia (Bythinia)
346 Pythia Miletos (Ionia)
347 Pythia Magnesia on the Sipylos (Lydia)
3419 Pythia Perinthos (Thrace)
3420 Pythia Chalkedon (Bithynia)
3421 Pythia Alexandria (Troas)
351 Pythia Side?
352 Pythia Pergamon (Mysia)
353 Pythia Thessalonike (Macedonia)
375 Pythia Sikyon (Sykionia)
123 Pythia Kaisareia Tralleis (Caria)
4740 Pythia Carthago (Tunisia)
4741 Pythia Alexandria Troas (Troas)
4761 Pythia Aphrodisias (Caria)
413 Pythia Antiochia?
4770 Pythia Delphi? (Phokis)
4783 Pythia ?
1726 Pythia Tralles (Lydia)
1728 Pythia Nysa (Caria)
1729 Pythia Magnesia on the Maeander? (Ionia)
476 Pythia Philippopolis (Thrace)
482 Pythia Hierapolis?
1771 Pythia Laodikeia (Syria)
1527 Pythia Megara (Megaris)
1600 Pythia kai Rhomaia Megara (Megaris)
570 Pythia? Thessalonike (Macedonia)
330 Pythia? Delphi (Phokis)
4840 Pythia?
1584 Pythian Delphi (Phokis)
428 Rhieia ___
1543 Rhomaia Messene? (Achaia)
4885 Rhomaia Ephesos (Ionia)
1564 Rhomaia Messene (Achaia)
290 Rhomaia ___
1589 Rhomaia Kibyra (Lycia)
334 Rhomaia Smyrna (Ionia)
4949 Rhomaia Delos (Delos)
1685 Rhomaia Xanthos (Lycia)
1189 Rhomaia Thebes (Boiotia)
438 Rhomaia Chalkis (Euboia)
193 Rhomaia Kos (Kos)
1529 Rhomaia Aigion (Achaia)
1531 Rhomaia Messene? (Achaia?)
547 Rhomaia Letoia Xanthos (Lycia)
55 Rhomaia Sebasta Pergamon (Mysia)
4882 Rhomaia? Miletos (Ionia)
1590 Rhomaia? Thebes (Boiotia)
1164 Sarapieia Tanagra (Boiotia)
484 Sebasmeia Damascus (Syria)
4815 Sebasmia Damascus (Syria)
1751 Sebasmia Nemea ?
41 Sebasta Neapolis (Italy)
3403 Sebasta Alexandria (Egypt)
4721 Sebasta Argos (Argeia)
1731 Sebasta ___
478 Sebasta Byzantion (Thrace)
4787 Sebasta Asklepieia Kos (Kos)
4790 Sebasta Didymeia Miletos (Ionia)
4490 Sebasta Olympia Pergamon (Mysia)
175 Sebasta Rhomaia ta tithemena hupo tou koinoi tes Asias Pergamon (Mysia)
3383 Sebasta? Neapolis (Italy)
575 Sebasta? Neapolis? (Italy)
171 Sebasteia Athens (Attica)
3398 Sebasteios Alexandria (Egypt)
338 Sebereia Hierapolis-Kastabala (Cilicia)
1491 Seleukeia Ilion (Troas)
3399 Seleukios Alexandria (Egypt)
3418 Severeia Caesarea Augusta (?)
4816 Severeia Kaisareia Tralleis? (Caria)
1747 Severeia ? (?)
479 Severeia Nikomedia (Bithynia)
481 Severeia Nikaia (Bithynia)
4722 Severeia Koina Asias Sardis (Lydia)
3408 Severeia Perasia Hierapolis-Kastabala (Cicilia)
268 Severeia Philadelphia Nikaia (Bithynia)
287 Sipyleia Smyrna (Ionia)
1561 Smintheia Alexandria (Troas)
389 Smintheia Alexandreia (Troas)
1742 Smintheia Koila (Thrace)
490 Smyrnaia ___
4954 Soteria Sikyon (Sykionia)
1116 Soteria Akraiphia (Boiotia)
350 Soteria Delphi (Phokis)
376 Soteria ___
4732 Soteria Capitolia Laodikeia (Syria)
1503 Soteria kai Philetaireia Kyme (Aiolis)
1117 Soteria? Akraiphia (Boiotia)
1575 Stena Larisa (Thessaly)
1577 Stena? Larisa (Thessaly)
530 Sulleia Aigion (Achaia)
4952 Sylleia Athens (Attica)
535 ta ... Orchomenos (Boiotia)
576 ta Megala oikoumenika Aktia ___
1085 Theadelpheia Alexandria? (Egypt?)
1486 Theadelpheia Alexandria (Egypt)
1563 Theia Panapolloneia Ephesos (Ionia)
390 theia Panapolonieia Ephesos (Ionia)
231 Theogamia Nysa (Caria)
394 Theophaneia Chios (Chios)
4955 Thermika Thermon (Achaia)
373 Thermika ___
4947 Theseia Delos (Delos)
501 Tiberia ___
382 Tlapolemeia ___
298 ton Eukratous Antiochia (on the Orontes) (Syria)
149 Traianeia Pergamon (Mysia)
521 Traianeia Asklepeia Komodeia ___
3402 Traianeia Diphileia Pergamon (Mysia)
332 Trophoneia Lebadeia (Boiotia)
3424 Trophoneia Olympia Lebadeia (Boiotia)
1131 Trophonia Lebadeia (Boiotia)
1130 Trophonia? Lebadeia (Boiotia)
269 Tyrimneia Thyateira (Lydia)
1683 Unknown Unknown
435 unknown Hermopolis? (Egypt)
215 Unknown festival Oxyrhynchos (Egypt)