Discipline: poesis satyron?

Discipline ID: 1205
Discipline Name: poesis satyron?
Sports Category: musical
List of athletes:
Asklepiodoros? son of Pytheos? from Tarentum?
Gorgippos son of Pythippos from Chalkis (Euboia)