Discipline: apobasis

Discipline ID: 1252
Discipline Name: apobasis
Sports Category: chariot
List of athletes:
Dionysios son of Zinonos
Ladamos son of Argaios
([apobasis]) son of Kleainetos from Nikaia (Bythinia)