Discipline: zeugei en toi stadioi

Discipline ID: 1253
Discipline Name: zeugei en toi stadioi
Sports Category: equestrian
List of athletes:
([zeugei en toi stadioi]) son of Theon from Thespiai (Boiotia)