Discipline: enkomion katalogaden

Discipline ID: 1440
Discipline Name: enkomion katalogaden
Sports Category: musical
List of athletes:
Demogenes son of Eubiotos from Oropos (Boiotia)
Aristonikos son of Menandros from Oropos (Boiotia)