Discipline: tragikes enrythmou kineseos hypokrisis

Discipline ID: 1508
Discipline Name: tragikes enrythmou kineseos hypokrisis
Sports Category: musical
List of athletes:
Tiberius Julius Apolaustos?