Discipline: hypokrisis palaias komoidias

Discipline ID: 1516
Discipline Name: hypokrisis palaias komoidias
Sports Category: musical
List of athletes:
([hypokrites palaias komoidias]) from Thespiai? (Boiotia)
Euarchos son of Herodotos from Koroneia (Boiotia)