Discipline: poesis eis Mousas

Discipline ID: 1702
Discipline Name: poesis eis Mousas
Sports Category: musical
List of athletes:
Zosimos son of Tryphon from Argos (Argeia)
[---]mophanes son of Bromios from Thespiai (Boiotia)