Discipline: enkomiographos eis Sebasten Ioulian Mnemosunen

Discipline ID: 1706
Discipline Name: enkomiographos eis Sebasten Ioulian Mnemosunen
Sports Category: musical
List of athletes:
([enkomiographos eis Sebasten Ioulian Mnemosunen]) son of Herakleitos from Alexandria