Discipline: hypokrisis kaines tragoidias

Discipline ID: 1712
Discipline Name: hypokrisis kaines tragoidias
Sports Category: musical
List of athletes:
Phileinos son of Epaphrion from Thespiai (Boiotia)
L(ucius) Marius Antiochos from Corinth (Corinthia)
Agathemeros son of Pythokles from Athens (Attica)