Discipline: poesis eis tous autokratoras

Discipline ID: 1752
Discipline Name: poesis eis tous autokratoras
Sports Category: musical
List of athletes:
Vipsanios Philoxenos from Thespiai (Boiotia)