Discipline: prosdrome pezon

Discipline ID: 1872
Discipline Name: prosdrome pezon
Sports Category: military
List of athletes:
Demetrios son of Demetrios
Demetrios son of Xenon
Kratesippos son of Glauketas from Larisa? (Thessaly)
---doros