Discipline: skopoi pezon

Discipline ID: 1885
Discipline Name: skopoi pezon
Sports Category: military
List of athletes:
([military athlete]) son of Kleitomachos
Alexandros son of Kleon