Discipline: toxike (archery)

Discipline ID: 1886
Discipline Name: toxike (archery)
List of athletes:
Antigonos son of Aristodemos
Onomarchos son of Herakleides