Discipline: skopoi hippion

Discipline ID: 1887
Discipline Name: skopoi hippion
Sports Category: military
List of athletes:
Mimnomachos son of Polyxenos from Krannon? (Thessaly)
Aristomenes son of Asandrides