Discipline: kitharoidia?

Discipline ID: 321
Discipline Name: kitharoidia?
Sports Category: musical
List of athletes:
Nikostratos? son of Philostratos? from Thebes? (Boiotia)
Marcus Aurelius Charmos from Philadelphia (Lydia)