Event: Demokles son of Aminias from Thebes (Boiotia)

Event ID 10363
Person Demokles son of Aminias from Thebes in Boiotia
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline literature/oratory: enkomion (epikon)
Date -80 - -50
Achievement V
Comment: [D]emokles (Manieri). Probably father of Aminias, son of Demokles (Manieri, Orc. 25, Oro.19, Theb. 11 and Theb. 21).