Event: Aminias son of Demokles from Thebes (Boiotia)

Event ID 10401
Person Aminias son of Demokles from Thebes in Boiotia
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline literature/oratory: enkomion (epikon)
Date -80 - -50
Achievement V
Comment: Probably son of Demokles, son of Aminias (Manieri, Oro. 16, Theb. 10, Thes. 30).