Event: Gaius Genykios Zenon

Event ID 225
Person Gaius Genykios Zenon son of ___ from ___
Festival Kaisareia Isthmia in Corinth (Corinthia)
Discipline music: aulesis
Age Category
Date 3 - 3
Achievement V