Festival: Asklepeia Sotereia in Ankyra (Galatia)

Festival ID: 345
Festival Name: Asklepeia Sotereia
Festival Place: Ankyra (Galatia)
List of Participants:
Quintus Julius Dionysios from Katane (Sicily)
Comment: Also known as 'Megala Asklepeia Sotereia'.