Festival: Aktia ta Megala in Nikopolis (Epeiros)

Festival ID: 561
Festival Name: Aktia ta Megala
Festival Place: Nikopolis (Epeiros)
List of Participants:
Titus Flavius Asklep[i... from Miletos? (Ionia)