Person: Olympion son of Zenon from Chalkis (Euboia)

Person ID: 5444
Name: Olympion
Father's Name: Zenon
Place of Origin: Chalkis (Euboia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -90 to -80 )
List of Disciplines:
literature/oratory: enkomion (epikon)
List of References:
I.Oropos 521
Manieri (2009), Oro. 15, pp. 241-243
Petrakos (1974), p. 40
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1976), p. 14
SEG 34.362
Comment: Olymp[i]on (Manieri).