Discipline: enkomion eis tous autokratoras

Discipline ID: 1716
Discipline Name: enkomion eis tous autokratoras
Sports Category: musical
List of athletes:
Kallitychides son of Phokion from Thebes (Boiotia)
Ariston son of Zosimos from Tanagra (Boiotia)