Discipline: salpigktes

Discipline ID: 249
Discipline Name: salpigktes
Sports Category: musical
List of athletes:
Zosimos son of Epiktetos from Thebes (Boiotia)
Zosimos son of Epiktes from Thebes (Boiotia)
Pu(blius) T(itus) Aelius Serapion from Ephesos (Ionia)
Clau(dius) Tertius from Chalkis (Euboia)
([salpistes]) son of Heraklides from Ainos (Thrace)
Philoarnos son of Melanthios from Kierion (Thessaly)
Praxokles son of Timomenes from Argos? (Peloponnese)
Aristeas son of Skamon from Thespiai (Boiotia)
Artemidoros son of Amphoteridas from Thebes (Boiotia)
Amphikrates son of Euphronios from Thespiai (Boiotia)
Asklepiades son of Theophrastos from Aigina (Attica)
Polemon son of Polemarchos from Delphi (Phocis)
Antandros son of Eredamos from Aigeira (Achaia)
Nikanor son of Dionysios from Tarsos (Bithynia)
Kleiton son of Apollodoros from Oropos (Boiotia)
Menis son of Apollonios from Antiochia (on the Maeander) (Caria)
Theophrastos son of Asklepiades from Aigina (Attica)
Philinos son of Philinos from Athens (Attica)
([salpistes]) from Epirota
Onesimos son of Dexon from Koroneia (Boiotia)
Mar. Aur. Rouphos from Athens (Attica)
([musician]) son of Philokles from Akraiphia? (Boiotia)
M. Istanios Markianos from Argos (Argeia)
([musician]) son of Epaphroditos from Athens (Attica)
([musician]) from Opous (Locris)
Theogenes son of Theogenes from Ephesos (Ionia)
Stratios son of Melanthios from Kierion (Thessaly)
Kratistolaos son of Amei[n---]
Epigenes son of Lucius from Athens (Attica)
([athlete])
Marcus Aurelius [...]
Marcus Aurelius Agricolaus from Panopolis (Egypt)
Marcus Aurelius Horion from Hermopolis Magna (Egypt)
Marcus Aurelius from Leontopolis (Egypt)
Marcus Aurelius Kasyllas from Panopolis (Egypt)
Marcus Aurelius Silvanus from Hermopolis Magna (Egypt)
Marcus Aurelius Paulus from Antinooupolis (Egypt)
Demosthenes from Miletos (Ionia)
Publius Aelius Aurelius Serapion from Ephesos (Ionia)
Herodoros from Megara (Megaris)