Event: Herakleides son of Herakleides from Tarentum (Italy)

Event ID 10083
Person Herakleides son of Herakleides from Tarentum in Italy
Festival Ptoia in Akraiphia (Boiotia)
Discipline music: kitharoidia
Date -85 - 100
Achievement V
Comment: Father's name written as He[rakl]eides (Manieri).