Discipline: kitharoidia

Discipline ID: 61
Discipline Name: kitharoidia
Sports Category: musical
List of athletes:
Alkimachos from Athens (Attica)
Memmios Leon from Larisa (Thessaly)
M(arcus) Aure(lius) Alexandros from Nikomedeia (Bithynia)
A(ulus) Clodius Achilleus from Corinth (Corinthia)
Platon son of Graios from Epidamnos?
Epikrates son of Eukrates from (Boiotia)
[---]os son of Eualkidas from Tyre (Acarnania)
Athenagoras son of Demetrios from Thebes (Boiotia)
Timokles son of Herodotos from Kyme (Aeolis)
Herakleides son of Antipatros from Tarsos (Bithynia)
Demetrios son of Demetrios from Chalcedon (Bithynia)
Eubios son of Eubios from Athens (Attica)
Pharadas son of Timon from Athens (Attica)
Kleonikos from Athens (Attica)
Demetrios son of Parmeniskos from Chalcedon (Bithynia)
Kallon son of Python from Opous (Locris)
Demetrios son of Hamaloios from Myrina (Aeolis)
([kitharoidos])
Aur. Eglektos from Athens? (Attica)
Laberios Perikles from Corinth? (Corinthia)
Apollonios son of Silon from Athens (Attica)
Herakleides son of Herakleides from Tarentum (Italy)
Nikokles son of Aristokles from Tarentum (Italy)
Pollio
Helenos son of Iason from Halasarna? (Kos)
Gaius Antoninus Septimius from Pergamon (Mysia)
Publius Aelius [...] from Kyzikos (Mysia)
[Me]nodotos Ar<t>e<mo>[nos]
[…]us Iulius Scirt[ius]
Marcus Aurelius Agathokles (Asterios) from Alexandria
Publius Aelius Agathemeros from Ephesos (Ionia)
Alexandros from Sardis (Lydia)
Apella from Aphrodisias (Caria)
Eumelos from Elis (Elis)
Gaius Iulius son of Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Pylades from Megalopolis (Arkadia)
[---]os from (Boeotia)
Aristonous
Exakestidas
Dexitheos
Agelaos from Tegea (Arkadia)
Melampous from Kephallenia (Kephallenia)
Marcus Turranius Hermonikes from Puteoli (Italy)
Tiberius Claudius Epigonos from Aphrodisias (Caria)
Titus Antonius Eutychianos from Pessinous (Galatia)
([kitharistes]) from Kos? (Kos)
P(ublius) Aelius Alupianos from Perinthos (Thrace)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)
Antiochos son of Antiochos from Kaisareia (Tralleis) (Caria)