Event: Demetrios son of Parmeniskos from Chalcedon (Bithynia)

Event ID 10317
Person Demetrios son of Parmeniskos from Chalcedon in Bithynia
Festival Charitesia in Orchomenos (Boiotia)
Discipline music: kitharoidia
Date -100 - 0
Achievement V
Comment: Father of Demetrios, who won the agon for kitharoidia at the Amphiaraia kai Rhomaia of Oropos, dated 80-50 BC (Manieri, Oro. 19).