Event: Ploutiades son of Ploutiades from Iasos (Caria)

Event ID 10351
Person Ploutiades son of Ploutiades from Iasos in Caria
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline other: keryxis
Date -90 - -80
Achievement V
Comment: Ploutiad[es] (Manieri). Provenance: [I]asos (Manieri).